Get Headers - kod odpowiedzi HTTP


URL:
URL musi zawierac http://Get Headers kod odpowiedzi HTTP - numeryczna dana wysyłana przez serwer HTTP do aplikacji klienta. Informuje o sposobie realizacji (bądź jej braku) zapytania klienckiego. Znajduje się na początku odpowiedzi, tuż za wersją protokołu HTTP i przed słownym opisem kodu odpowiedzi, np. HTTP/1.1 400 Bad RequestLista kodów odpowiedzi serwera HTTP:

Kody informacyjne:
kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
100 Continue Kontynuuj - prośba o dalsze wysyłanie zapytania
101 Switching Protocols Zmiana protokołu

Kody powodzenia:

kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
200 OK Zawartość żądanego dokumentu (najczęciej zwracany nagłówek odpowiedzi w komunikacji WWW Internetu)
201 Created Utworzono - wysłany dokument został zapisany na serwerze
202 Accepted Przyjęto - zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia, lecz jego zrealizowanie jeszcze się nie skończyło
203 Non-Authoritative Information Informacja nieautorytatywna - zwrócona informacja nie odpowiada dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych bądź zewnętrznych kopii
204 No content Brak zawartości - serwer zrealizował zapytanie klienta i nie potrzebuje zwracać żadnej treści
205 Reset Content Przywróć zawartość - serwer zrealizował zapytanie i klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu
206 Partial Content Część zawartości - serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET, odpowiedź musi zawierać nagłówek Range informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu

Kody przekierowania:

kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
300 Multiple Choices Wiele możliwości - istnieje więcej niż jeden sposób obsłużenia danego zapytania, serwer może podać adres zasobu, który pozwala na wybór jednoznacznego zapytania spośród możliwych
301 Moved Permanently Trwale przeniesiony - żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem
302 Found Znaleziono - żądany zasób jest chwilowo dostępny pod innym adresem a przyszłe odwołania do zasobu powinny być kierowane pod adres pierwotny
303 See Other Zobacz inne - odpowiedź na żądanie znajduje się pod innym URI i tam klient powinien się skierować. To jest właściwy sposób przekierowywania w odpowiedzi na żądanie metodą POST.
304 Not Modified Nie zmieniono - zawartość zasobu nie podległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta (np. data ostatniej wersji zasobu pobranej przez klienta - cacheprzeglądarki)
305 Use Proxy Użyj serwera proxy - do żądanego zasobu trzeba odwołać się przez serwer proxy podany w nagłówku Location odpowiedzi
306 Kod nieużywany, aczkolwiek zastrzeżony dla starszych wersji protokołu
307 Temporary Redirect Tymczasowe przekierowanie - żądany zasób znajduje się chwilowo pod innym adresem URI, odpowiedź powinna zawierać zmieniony adres zasobu, na który klient zobowiązany jest przenieść się

Kody błędu aplikacji klienta:

kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
400 Bad Request Nieprawidłowe zapytanie - żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
401 Unauthorized Nieautoryzowany dostęp - żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
402 Payment Required Wymagana opłata - odpowiedź zarezerwowana na przyszłość
403 Forbidden Zabroniony - serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
405 Method Not Allowed Niedozwolona metoda - metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod
406 Not Acceptable Niedozwolone - zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
407 Proxy Authentication Required Wymagane uwierzytelnienie do serwera proxy - analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy
408 Request Timeout Koniec czasu oczekiwania na żądanie - klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie
409 Conflict Konflikt - żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania
410 Gone Zniknął (usunięto) - zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nie znany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu
411 Length required Wymagana długość - serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając doń poprawny nagłówek długości
412 Precondition Failed Warunek wstępny nie może być spełniony - serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu
413 Request Entity Too Large Encja zapytania zbyt długa - całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera
414 Request-URI Too Long Adres URI zapytania zbyt długi - długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
415 Unsupported Media Type Nieznany sposób żądania - serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera
416 Requested Range Not Satisfiable Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia - klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
417 Expectation Failed Oczekiwana wartość nie do zwrócenia - oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub - jeśli zapytanie realizuje serwer proxy - serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie

Kody błędu wewnętrznego:

kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
500 Internal Server Error Wewnętrzny błąd serwera - serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
501 Not Implemented Nie zaimplementowano - serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu; ten kod jest zwracany gdy serwer otrzymał nieznany typ zapytania
502 Bad Gateway Błąd bramy - serwer - spełniający rolę bramy lub proxy - otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta
503 Service Unavailable Usługa niedostępna - serwer nie jest w stanie w danej chwili zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie
504 Gateway Timeout Przekroczony czas bramy - serwer - spełniający rolę bramy lub proxy - nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzeby do obsłużenia zapytania
505 HTTP Version Not Supported Wersja HTTP nie obsługiwana - serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP


Informacjie o kodach odpowiedzi HTTP ze strony -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_odpowiedzi_HTTP
HTTP/1.1: Status Code Definitions -> http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

strona wykonana do celów prywatnych